Regulamin Ligi Zadaniowej


REGULAMIN LIGI ZADANIOWEJ Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

1. Uczeń przystępujący do Ligi zadaniowej powinien założyć specjalny zeszyt, w którym będzie zapisywał rozwiązania zadań.

2. Udział mogą wziąć wszyscy chętni uczniowie klas I - III.

3. Zadania będą publikowane na stronie Internetowej Gimnazjum w zestawach - oddzielnie dla każdego przedmiotu MP, z podziałem na klasy I, II i III.

4. Rozwiązania należy przedstawić nauczycielowi do sprawdzenia w terminie ustalonym przez nauczyciela i podanym w zestawie zadań.

5. Po upływie terminu dla danego zestawu – praca ucznia nie będzie sprawdzana.

6. Za rozwiązanie każdego zadania uczeń otrzymuje punkty.

7. Zdobywane przez ucznia punkty będą sumowane, a po zakończeniu Ligi zadaniowej do końca maja zostaną przeliczone na ocenę.

8. Przeliczenie sumy punktów na ocenę odbędzie się zgodnie z WSO, przy czym przyjmuje się jako dolny próg ocenę dostateczną:

51% - 70% = 3
71% - 90% = 4
91% - 100% = 5

9. Ocenę uzyskaną w Lidze zadaniowej nauczyciel weźmie pod uwagę przy wystawianiu oceny rocznej z danego przedmiotu.

10. Punktacja uczestników Ligi zadaniowej będzie publikowana w postaci listy wywieszanej w sali przedmiotowej i aktualizowanej po każdej serii zadań.

11. Wszelkie wątpliwości rozstrzyga opiekun Ligi zadaniowej – nauczyciel prowadzący dany przedmiot.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU!!!

TUTAJ MOŻNA TYLKO ZYSKAĆ!!!